رانندگی با چشمان بسته

صحبت کردن با دهان بسته

شعبده هیپنوتیزم 1

شعبده هیپنوتیزم 2

شعبده هیپنوتیزم 3

از کار انداختن نبض

پریستو و جودی

طبل تو خالی

پریستو و ماهی صفت در اروپا