ایران تهران صندوق پستی 413- 131185

تلفن : 66714108 66713383 (9821+)

تلفن همراه : 9368355454 (98+)

 pristomagic@yahoo.com