كامپيوتر در حال خواندن ذهن شماست تابدينوسيله كارت انتخابى را تشخيص دهد. اين كارت از ميان ساير كارت ها حذف خواهد شد. لطفاً براى دستيابى به نتيجه صحيح، متمركز شده و به بازى ادامه دهيد...

 براى ديدن پاسخ صحيح بر روى دگمه زير كليك كنيد.

Your computer is now reading your mind to determine which card you picked. This card will then be removed from the deck. Please continue to concentrate on your card to ensure this trick works properly.

Click the NEXT icon to view the results!

Continue / ادامه