اين مهم ترين بخش بازى است. تمركز كرده و نام كارت انتخابى را سه بار در ذهن خود تكرار نماييد. بايد حتماً داراى تمركز كامل بوده و نام كارت را به صورت شمرده در ذهن خود تكرار نماييد.

حالا روى دگمه زير كليك كنيد.

Now comes the important part. Concentrate, and repeat the name of your card three times in your mind. It is important that you concentrate very carefully and repeat the name of your card very slowly in your mind.

When you are finished, click the CONTINUE icon.

Continue / ادامه